Mediterranee Expeditie
Voorwaarden

Voorwaarden

Algemene voorwaarden Mediterranée Expeditie.

Acceptatie

De Algemene Voorwaarden worden van toepassing indien de klant besluit tot samenwerking met Mediterranée Expeditie. De 1e opdracht tot feitelijk vervoer is hierbij geldend.

Betalingscondities

Bij het vaststellen van onze prijzen zijn wij uitgegaan van een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum t.b.v. Mediterranée Expeditie.
Rabobank Haarlemmermeer
Rek.nr.:34.58.25.012
IBAN NL 93 RABO 0345 825012
Swiftcode: RABONL2U

Reclamaties dienen schriftelijk plaats te vinden binnen tien dagen na verzending van de factuur. Na deze periode wordt de factuur als akkoord beschouwd.

Algemene tariefcondities

Tarieven zijn geldig tot het einde van het desbetreffende kalender jaar. Mediterranée Expeditie behoudt zich het recht voor haar tarieven tussentijds aan te passen bij onverwachte verhoging van kostprijsbepalende factoren.

Aanvullende Tariefcondities

Laad- en lostijden

Indien werkelijke laad- en lostijden langer duren, zullen wij extra kosten in rekening brengen van € 45,- per uur.

Tarief wachtdag € 500,-
Reclamaties dienen schriftelijk plaats te vinden binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur.

Aansprakelijkheid van een vervoerder

Wij werken uitsluitend als expediteur volgens algemene Nederlandse Expeditievoorwaarden FENEX. (Laatstelijk gedeponeerd ter griffe van de rechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam op 1 juli 2004).

Desgewenst worden de voorwaarden u kosteloos toegezonden en zijn kosteloos te downloaden via onderstaande link. Het Nederlandse recht is van toepassing.

Nederlandse Expeditievoorwaarden (1 juli 2004)

Max. gewicht en overschreiding daarvan

Complete vrachten mogen tot max. 22000 kg bruto.

Indien het maximum gewicht wordt overschreden zonder dat Mediterranée Expeditie hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld, zullen eventuele boetes en overige gemaakte kosten als gevolg van het overgewicht, aan de opdrachtgever worden doorbelast.

Verpakking en markering van groepage goederen

Aangeboden goederen dienen goed verpakt te zijn en voorzien te zijn van duidelijke gegevens per verpakkingseenheid, omtrent product, volledige adressering van ontvanger en afzender, symbolen die de behandeling aangeven etc. Eventuele oude informatie dient te worden verwijderd, dan wel onleesbaar te zijn gemaakt. Voor eventuele schade door ondeugdelijke verpakking en of foutief of geen adressering, blijft de opdrachtgever aansprakelijk.

Europallets / cc-containers

Mediterranée Expeditie ruilt géén europallets / cc-containers tenzij anders overeengekomen.Indien nodig en/of gewenst, zullen wij tegen betaling van de vrachtkosten, de op een eerder moment geleverde europallets / cc-containers afhalen.

Retourzendingen

De terugname van een zending, of een gedeelte daarvan, geschiedt enkel na uitdrukkelijke schriftelijke opdracht én voor rekening van de opdrachtgever. Tarief bedraagt 70% van het opgaande tarief, met een minimum van € 100,= per zending.